Schrijnwerk

Algemene voorwaarden GMDS

GMDS GROUP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De klant of onderaannemer verklaart zich akkoord met deze voorwaarden van zodra er een overeenkomst is.
 • De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschotten en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. (40% voorschot, 40% tijdens werken, 20% na einde werken, tenzij anders vermeld op de offerte). Alle facturen zijn te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 • Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
 • De klant dient er zorg voor te dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij dient tevens te zorgen voor afgifte op voorhand van de sleutel als de werf gesloten is. De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit. Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de voortuinzone ifv. toegankelijkheid kraan.
 • Bij graafwerken; De eigenaar/opdrachtgever of onderaannemer dient op voorhand alle nuttige informatie ivm ondergrondse leidingen en afvoeren kenbaar te maken.
 • De situatie ondergronds kunnen wij niet inschatten op voorhand. Indien we tijdens de graafwerken grondwater of leidingen tegen komen kan dit leiden tot een meerprijs. Dit wordt op voorhand besproken met de opdrachtgever. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten ( rechtstreeks en onrechtstreeks ) door het raken van ondergrondse technieken.
 • Alle voorzieningen (watertoevoer, elektriciteitstoevoer, afvoerbuis vuil water ….) die moeten aangelegd worden van binnen de woning of naar de straat zijn niet voorzien in de offerte. Deze kunnen door ons uitgevoerd worden mits een meerprijs. Er zal op voorhand een offerte gegeven worden voor deze werken indien de klant hier om vraagt.
 • Draagbalken en/of poutrels moeten steeds door een ingenieur bepaald worden. De klant stelt zelf een ingenieur aan of indien wij dit moeten doen zal de kost doorgerekend worden aan de klant. Overige stabiliteitswerken die funderingen en/of gewelven zouden belasten moeten steeds nagekeken worden door een ingenieur.
 • Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
 • Op alle elektrische toestellen zit de wettelijke garantie van 2 jaar. Herstellingen die onder garantie vallen worden enkel uitgevoerd nadat 100% van de factuur betaald is.
 • Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het burgerlijk wetboek dienen uiterlijk binnen het jaar na uitvoering te worden ingeroepen. In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.
 • De ingebruikname van de geleverde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.
 • Werkuren en toebehoren/materialen worden uitgedrukt in vermoedelijke hoeveelheid (VH). D.w.z. er op de eindfactuur meerdere werkuren en/of toebehoren/materialen kunnen aangerekend worden. De klant kan dit niet weigeren daar dit gepresteerde uren en verbruikte toebehoren/materialen zijn maar zal hier tijdens de werken mondeling van op de hoogte gebracht worden.
 • Mochten er bij de offerte fouten m.b.t. prijzen zijn gemaakt kan de klant dit niet aan deze prijs eisen. Een menselijke fout is mogelijk en er zal samen met de klant naar een oplossing gezocht worden. Wij zullen hieromtrent ook de nodige bewijzen leveren.
 • Werken die door de klant uitgevoerd worden en die eventuele schade/fouten veroorzaken zijn niet ten laste van ons. Voor de aanvang van de werken zal er samen met de klant genoteerd worden welke werken hij zelf zal uitvoeren of laten uitvoeren.
 • Indien de klant iets wijzigt voor of tijdens de werken zal dit steeds in meerprijs aangerekend worden.
 • Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 30 % van het totaalbedrag der aanneming te betalen. Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken.
 • Alle onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving of bankcheque, en dit binnen de 8 dagen na factuurdatum. Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van € 150, en dit na een eerste aanmaning. Bovendien worden verwijlinteresten van 5% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten. Gerechtelijke kosten zijn ten uwe laste.
 • Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing.
 • Niet verwerkte materialen blijven eigendom van GMDS Group BV of zijn onderaannemers.
 • Bij werken in onder aanneming blijft de hoofdaannemer verantwoordelijk voor eerder geplaatste materialen. Indien wij zaken plaatsen moet er schriftelijk meegedeeld wat ons deel van de werken zijn. Indien de hoofdaannemer niet aanwezig is na iedere werkdag worden de werken als correct beschouwt.
 • Materiaal/materieel die door de klant of onderaannemers wordt gebruikt zal aangerekend worden via een dagprijs. Van zodra de klant of onderaannemer het materiaal in gebruik neemt gaat hij akkoord met het afgesproken tarief die vermeld staat op onze website www.gmdsgroup.be.Gebreken aan machines dienen binnen een termijn van 48u gemeld te worden.
 • Indien wij materialen moeten plaatsen die niet bij ons aangekocht zijn zijn wij niet verantwoordelijk voor defecten en zal er ook geen garantie door ons gegeven worden. De klant of hoofdaannemer draagt de verantwoordelijk van zelf aangekochte zaken. Wij kunnen bij plaatsing niet weten of deze correct werken. Indien de klant de toestellen in de technische ruimte zelf plaatst kunnen wij geen garantie geven, daar dit een specifieke aansluiting vereist. Mocht er een verkeerde plaatsing gebeuren door de klant kan dit tot ernstige schade en defecten leiden die niet op te sporen zijn.
 • Onze leveringen worden gefactureerd aan de prijs geldig op de dag van de bestelling, indien het om een onmiddellijke levering gaat. Voor bestellingen op langere termijn, heeft GMDS Group BV het recht om te allen tijde haar prijzen aan te passen om een stijging van haar eigen kosten te compenseren door onder andere volgende, niet-limitatief, opgesomde gevallen: (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een stijging van de personeelslasten; (ii) verandering in type, ontwerp, kwaliteit, verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen in de offerte of de order; (iii) verzoeken om overwerk; (iv) volumetekorten; (v) onverwachte gebeurtenissen waarover GMDS Group BV. redelijkerwijs geen controle heeft en die de uitvoering van de verkoopovereenkomst door GMDS Group BV bemoeilijken.